/img/cywhat-logo.png

cywhat.

nginx解决多个端口映射80的配置

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 server { listen 80; server_name xx.cn; #域名1 location / { proxy_pass http://x.x.x.x:9001; #域名1需要映射到80端口的服务端口 } } server { listen 80; server_name xx.cn; #域名2 location / { proxy_pass http://xx.xx.xx.xx:7300; #域名

Linux管理node版本

1.安装nvm 1 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash 或者 1 wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash 2.nvm会自己添加环境变量,但是需要我们手动让环境变量生效 1 source ~/.bashrc ps:如果没有环境变量,需要手动